1853-1939

Kompaniýanyň döredilişi

1853
Lui-Antuan Bondýuel we Lui-Lesaffr-Russel Fransiýanyň demirgazygynda arça agajynyň miwesinden spirt öndürmek boýunça zawod esaslandyrdylar
1868
Ilkinji gurulan binalar — galla önümleri üçin şerap önümçilik binasy, iri şahly mallar üçin ýatak, solod taýýarlaýyş binasy we uly ýaşaýyş jaýy
1914
Ilkinji jahan urşy döwründe Bonduelle Rossiýa imperiýasyna konserwirlenen gök önümleri iberýärdi
1926
Gök önümleri konserwirlemek boýunça iş başlandy; ýaşyl nohutjyklardan ilkinji konserwalar öndürildi— bu ýagdaý ösüş üçin mümkinçilik berýär, we eýýäm 1957-nji ýylda ýaşyl nohutjygyň we käşiriň garyndysynyň önümçiligi saýasynda kompaniýa örän uly üstünlikden peýdalanýar
1939
Ikinji jahan urşy döwründe fransuz goşuny fermany döwlet zerurlyklary üçin aldy. 1944-nji ýylda bolsa bina bombalaýyş zerarly zyýan çekýär. Zawodda işler gaýtadan başladydiňe 1945-nji ýylda
1946-1995

Dünýä bazaryna çykyş

1946
Bonduelle brendi emele gelýär. Işewürlik örän gowy ösýärdi— şu ýyldan başlap Bonduelle nohutjygy ösdürip ýetişdirilmeginden we konserwirlenmeginden hem has çalt satylýardy
1968
Kompaniýa gök önümleri doňdurma tehnologiýasyny işläp taýýarlaýar, 90-njy ýyllaryň ahyrynda — ter gök önümleri öndürmegiň tehnologiýasyny: gaplarda işdäaçarlar we jazly işdäaçarlar. 2000-nji ýyllaryň başynda bolsa taýýar işdäaçarlaryň önümçiligini başlatdy
1969-1989
Bonduelle-iň Germaniýada işe başlangyjy. Nemes bazaryndaky üstünlik Ýewropa gapylary açdy - Bonduelle brendi Italiýada, Beýik Britaniýada, Benilýuks döwletlerinde, Ispaniýada, Protugaliýada we Daniýada emele geldi
1990-1995
1990-njy ýylda Bonduelle Deutschland gündogar ýurtlarynda satuwlar bölümini döretdi. Şeýlelik bilen Çehiýada, Polşada, Wengriýada, Sloweniýada we Rossiýada kompaniýlar açyldy
1995

Rossiýada Bonduelle-iň açylyşy

1995-nji ýylda Bonduelle kompaniýasy Rossiýada işine başlady. 2004-nji ýylda bolsa Krasnodarsk welaýatynda konserwirlenen gök önümleri öndürmek boýunça Rossiýadaky birinji zawod işläp başlady
2004

Lui Bondýuel Gaznasynyň döredilişi

Gaznanyň wezipesi - iýmitlenme hakynda bilimi giňeltmek, olary ýaýbaňlandyrmak we durmuşda ulanmaga ýardam bermekGazna sagdyn iýmitlenmegi öňe sürmek üçin ylmy barlaglary we ýerli taslamalary goldaýar
Lui Bondýuel Gaznasy hakynda jimke-jik 
2005-2022

BEAM* işewürlik-birligiň ösdürilişi

* Bonduelle Eurasia Markets (BEAM) (Bonduelle Ýewraziýa Bazarlary): Rossiýa, Gazagystan, Belorussiýa, Ermenistan, Gruziýa, Azerbeýjan, Özbegistan, Täjigistan, Türkmenistan, Gyrgyzystan we Mongoliýa
2005
Bonduelle kompaniýasy konserwirlenen gök önümleriň rossiýa bazarynda öňdebaryjy oruny eýeledi
2012
Bonduelle topary Rossiýa we GDA-da Globus brendine hukugy satyn aldy we Krasnodarsk welaýatynyň Timaşewsk şäherindäki konserwirlenen nohutjygy, mekgejöweni we noýbany öndürmek boýunça zawody satyn aldy
2019
Kompaniýa Belgorod welaýatynyň Şebekino şäherindäki doňdurylan gök önümleri öndürmek boýunça zawody satyn aldy. Köne enjamlar döwrebap enjamlara çalşyryldy, işgärleriň aglabasy bolsa Bonduelle-e işemäge geçdi
2021
Bonduelle kompaniýalar topary täzelenen wezipäni kesgitledi: «Olaryň abadançylygy we planetanyň saglygy üçin ösümlik iýmitlenme bilen rasiony giňeltmäge adamlary höweslendirýäris»
2021
Bonduelle kompaniýasy Rossiýada ilkinji bolup konserwirlenen mekgejöwene we nohutjyga Organic sertifikatlaşdyrylmagyny aldy

Ýene-de saýtda