ADAMLAR BARADA ALADA EDÝÄRIS

Biz işgärler, ýerli jemgyýetler we umuman jemgyýetçilik üçin sagdyn we durnukly geljegiň döredilmeginde öz goşandymyzy goşmaga çalyşýarys. Munuň üçin biz işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrýarys, hyzmatdaş-daýhanlary goldaýarys we ýerli jemgyýetlerde iş ýerlerini döredýäris

BIZIŇ BORÇNAMALARYMYZ

№7 Biziň işgärlerimiziň we hyzmatdaşlarymyzyň üstünlikli ösmekleri we öňe gitmekleri üçin howpsuz we adalatly iş gurşawyny döredýäris
  • Işgärleriň gatnaşygynyň > 75% göterim derejesi
  • Daýhanlar bilen şertnamalaryň > 90% göterimi her ýyl uzaldylýar
  • Işgärleriň arasynda ösümlik iýmitlenmäni meşhurlaşdyrýan başlangyçlar, kompaniýanyň bölümleriniň 100% göteriminde amala aşyrylýar - 2025-nji ýyla
  • Hemişelik işgärleriň 100% göterimi betbagtçylykly hadysalardan we kesellerden ätiýaçlandyrma maksatnamasyna goşulan
  • Hemişelik işgärleriň 100% göterimi Meýletin medisina ätiýaçlandyrma maksatnamasyna goşulan
№8 Okuw üçin mümkinçilikleri berýäris hem-de kompaniýada we onuň daşynda hakyna tutmagyň inklýuziw tejribelerini ornaşdyrýarys
  • Hemişelik işgärleriň 100% göteriminde hususy ösüş meýilnamalary bar – 2025-nji ýyla
  • Daýhanlaryň 80% göterimi okuwda we işgär taýýarlamakda goldaw alýarlar — 2030-njy ýyla
  • Bölümleriň 100% göteriminde açyk görnüşli hakyna tutma tejribesi ornaşdyrylan — к 2030-njy ýyla
  • Dolandyryjylaryň 100% göterimi - köpdürlülik, deňlik we inklýuziwlik tejribeleri boýunça okuwy geçdiler — 2025-nji ýyla
№9 Kompaniýanyň içinde, hem-de onuň çäkleriniň daşynda durmuş başlangyçlaryna gatnaşmaga höweslendirýäris
  • Biziň kärhanalarymyzyň 100% göterimi ýerli durmuş başlangyçlaryna gatnaşýarlar — 2025-nji yýla

BONDUELLE TOPARYNYŇ NETIJELERI

TASLAMALAR

Işgärler barada alada
Ýaşyl ofis
Moskwadaky ofis, «Зеленый офис.EcoGreenOffice» MSU (meýletin sertifikatlaşdyrmak ulgamynyň) talaplaryna laýyklygyny tassyklady. Ofisda saladyň birnäçe görnüşiniň, reýhanyň, lemongrassyň we beýleki otlaryň aglabasynyň ösýän mellegi bar. Ösümlikleriň bollugy dynç alyş sagatlarynda rahatlamaga we ünsi sowmaga ýardam berýär
Işgärler barada alada
Howpsuzlyk güni
Biz her ýyl ähli meýdançalarda Howpsuzlyk we zähmeti goramak gününi geçirýäris. Iş ýerinde we öýde howpsuzlyk kadalaryny gaýtalaýarys. Biz üçin howpsuzlyk - fiziki we ruhy saglyk hakynda alada, dogry iýmitlenme we ekologiýany saklamak bolup durýar
Işgärler barada alada
Giň durmuş bukjasy
Biz hemişelik işgärler we olaryň iki sany maşgala agzalary üçin MMÄ (meýletin medisina ätiýaçlandyrmasyny) berýäris. Biziň toparlaýyn pensiýa ätiýaçlandyrma maksatnamasy bolsa işgäriň we kompaniýanyň gatançalary hasabyna goşmaça maliýeleşdirilýär
Durmuş taslamalar
Donoryň toplumlaýyn günleri
Biziň zawodlarymyzyň we oba hojalyk bölümlerimiziň işgärleriniň arasynda, şeýle hem moskwa ofisinde donor günleri yzygiderli geçirilýär
Biz bilen habarlaşyň

Ýene-de saýtda