Wezipe we durnukly ösüş

Olaryň abadançylygy we planetanyň saglygy üçin ösümlik iýmitlenme bilen rasiony giňeltmäge adamlary höweslendirýäris

Bonduelle-iň 7 sany gymmatlygy

Adamlar barada alada
Biz adamlara ösümlik iýmitlenme hakynda gürrüň berýäris we özleri üçin täze önümleri açmaga ýardam berýäris. Biz işgärler üçin rahat şertleri döredýäris, okuw geçirýäris we olaryň hünär derejesini ýokarlandyrýarys, şeýle hem täze enjamlary satyn alýarys
Adalatlylyk
Kompaniýanyň ähli işgärlerine karýera ösüşi üçin deň derejeli mümkinçilikleri berýäris
Akýüreklilik
Biz, müşderilerimiziň we işgärlerimiziň öňünde borçnamalarymyzy özwagtynda ýerine ýetirip, açyk we dogruçyl hereket edýäris
Ynam
Biz işgärlerimiziň başlangyçlaryny goldaýarys — olaryň teklipleri esasynda kompaniýamyzyň işine üýtgetmeleri ornaşdyrýarys. Taslamany pikirden amala aşyrylyşa eltmäge ýardam berýäris
Sadalyk
Biz gepleşige açykdyrys: ýolbaşçylara we dolandyryjylara islendik soraglar we teklipler bilen ýüzlenip bolýar
Kämillik
Biz önümleriň hiline dykgatly gözegçilik edýäris - bu biziň ileri tutýan ugrymyz. Biz serişdelere aýawly garaýarys we täze tehnologiýalary ulanýarys: dronlar we topragyň ýagdaýynyň ölçeýjileri
Açyklyk
Biz önümçilikde täze pikirlere we tekliplere, üpjün edijileri hakyna tutmaga we gözlemäge açykdyrys

Siz Bonduelle kompaniýasynyň gymmatlyklaryny haýsy derejede ykrar edýärsiňiz?

1
2
3
4
5

Durnukly ösüş

Biz tebigatyň — biziň geljegimizdigine ynanýarys. BPact strategiýasy – bu Bonduelle-iň durmuş we ekologiki borçnamalary, anyk we ölçenýän, üç ugur boýunça: Iýmitlenme, Planeta we Adamlar. Biziň maksadymyz— her bir adamyň rasionynda ösümlik iýmitiniň mukdaryny artdyrmak

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ TARYHY

1996
Birinji Agronomiki hartiýanyň döredilişi. Onuň maksady — ýetişdirilýän gök önümleriň ýokary hilinji kepillendirmek üçin topragyň hasyllylygyny saklamak, agrohimiki serişdeleriň yzarlanylmagyny üpjün etmek.
2002
4 ugur boýunça toparlaýyn durmuş jogapkärçiligi pudagynda ilkinji maksatnamanyň başladylmagy: Agronomiýa, Adamlar, Hil we Iýmitlenme, Tebigy serişdeler
2004
Lui Bondýuel Gaznasynyň döredilişi. Gazna sagdyn iýmitlenmegi öňe sürmek üçin ylmy barlaglary we ýerli taslamalary goldaýar.
Jikme-jik
2012
Hasabatlylyk boýunça bütindünýä başlangyjyň (Global Reporting Initiative, GRI) standartlaryna laýyklykda açyk maliýe däl hasabatlylygyň döredilmegi. Etiki kodeksiň çap edilmegi
2016
TDJ (toparlaýyn durmuş jogapkärçiligi) boýunça syýasatyň täze ileri tutulýan ugurlaryň kesgtlenilişi: Adamlar, Ösümlik iýmitlenme we Planeta
2019
2025-nji ýyla çenli esasy maksatlary kesgitlenen, B!Pact durnukly ösüş pudagynda strategiýanyň döredilişi
2020
2025-nji ýyla çenli BCorp standarty boýunça sertifikatlaşdyrylmak maksady barada beýannama
2021
Biziň wezipämize ýetmäge işgärleri höweslendirýän, INSPIRE toparlaýyn maksatnamasynyň başladylyşy
Biz bilen habarlaşyň

Ýene-de saýtda