Bonduelle — resmi saýt

Ösümlik önümler bilen iýmitlenmäge höweslendirýäris

Millionlap adamlaryň rasionyny deňeçerlenen edýäris
1853-nji ýyldan bäri Bonduelle maşgala kompaniýasy iň gowy gök önümlerini hödürleýär. Biziň strategiýamyzyň baş bentleri - durnukly ösüş we tebigat barada alada

Geljekki nesilleriň abadançylygy babatynda alada edýäris

170 ýyl mundan ozal boluşy ýaly, biz daýhançylyk kompaniýasy, şol sebäpli durmuş we ekologiki nukdaýnazarymyz taýdan biziň ileri tutýan ugurlarymyz — iýmitlenme, adamlar we planeta

Önümler

Doly gymmatly rasion üçin hilli, tagamly, witaminlere baý bolan gök önümler

Taýýarlanyş usullary

Ähli taýýarlanyş usullary 
Biz bilen habarlaşyň