Önümçilik

Gök önümler ýygnalandan soňra birnäçe sagadyň içinde zawoda düşmegi üçin, biz olary önümçiligiň ýanyndaky öz meýdanlarymyzda ýetişdirýäris

Önümçilik sanlarda

Her tapgyrda hil gözegçiligi

Biz önümleriň hilini we howpsuzlygyny doly derejede gözegçilikde saklaýarys - hasylyň ýygymyndan başlap supermarketdäki tekjä çenli
Doňdurylan gök önümleriň önümçiligi
Hasylyň ýygymy
Hasylyň ýygymy
Hasylyň ýygymy
Ýuwulyş
Ýuwulyş
Ýuwulyş
Garyndylardan arassalanyş
Garyndylardan arassalanyş
Blanşirleme
Blanşirleme
Doňdurma
Doňdurma
Saklanyş
Saklanyş
Agramyny çekme we gaplama
Agramyny çekme we gaplama
Agramyny çekme we gaplama
Daşama
Daşama
Konserwirlenen gök önümleriň önümçiligi
Hasylyň ýygymy
Hasylyň ýygymy
Ýuwulyş
Garyndylardan arassalanyş
Garyndylardan arassalanyş
Blanşirleme
Blanşirleme
Bankalaryň doldurylyşy
Bankalaryň doldurylyşy
Ýapylyşy
Ýapylyşy
Arassalama
Arassalama
Palletleşdirme
Palletleşdirme
Ýelimleme
Ýelimleme
Daşalyşa taýýarlyk
Daşalyşa taýýarlyk

Planeta hakynda alada

Dikeldiji ekerançylyk
Biziň toprak hakynda alada ýörelgelerimiz: ekin dolanyşygyny, çuň ýer ýumuşatmany, topargy gips bilen dökünlemäni, örtüji ekinleri ulanmak arkaly topragyň hasyllylygyny ýokarlandyrýarys; himiki dökünleriň we pestisidleriň ulanylmagyny peseldýäris we organiki ekerançylyga geçýäris
Akylly ekerançylyk
Biz döwrebap maglumat tehnologiýalaryny, ekinleriň we tehnikanyň hemra gözegçiligini, takyk ekerançylygy, meteobeketleri we toprak ölçeýjilerini ulanýarys. Innowasiýalary ornaşdyrýarys, mysal üçin ösümlikleri zyýan beriji mör-möjeklerden goramak üçin feromon gapanlary
Serişdeleri rejeli peýdalanmak
Biz ýapy kranlaryny, ölçeýjileri, tygşytlaýjy enjamlary gurnamak bilen suwuň peýdalanylyşyna gözegçilik edýäris. Energiýanyň sarp edilişini peseldýäris — çig mal gelmeýän wagty enjamlar awtomatlaşdyrylan usulda garaşma tertibine geçýärler, ähli çyralar bolsa energiýa tygşytlaýan görnüşlilere çalşyrylan
Ekologiki dolandyryş ulgamy
Biziň zawodlarymyzda ISO14001 standarty boýunça ekologiki dolandyryş ulgamy ornaşdyrylan. Onuň maksady — biziň hojalyk işlerimiziň ähli ugurlaryny dolandyrmak, daşky gurşawa ekologiki täsiriň derejesine gözegçilik etmek we azaltmak
Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri
Biziň energetiki balansymyzda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini nädip ulanyp biljekdigimizi öwrenýäris. Timaşewskdäki zawodda zawodyň GGN-da (gözegçilik-goýberiş nokady) gün batareýalaryny ulanmak boýunça synag taslamasy başladyldy
Ekologiki gaplama
Gaplamalaryň 90% göterimi üçin ikinji durmuş elýeterlidir. Biz gaplama materiallaryň mukdaryny azaldýarys: banka galaýysynyň we gaplama plýonkasynyň, şeýle hem daşama gaplamanyň — streýç-plýonkanyň we gofrokartonyň galyňlygyny azaldýarys. Biziň gaplamamyzda ikinji derejeli çig malyň paýynyň artdyrylmagynyň üstünde işleýäris
Biz bilen habarlaşyň

Ýene-de saýtda