ÖSÜMLIK IÝMITLENMÄ HÖWESLENDIRÝÄRIS

Iýmit endiklerine durnukly täsiri goldamak üçin hilli ösümlik iýmitlenmegi öňe sürýäris

BIZIŇ BORÇNAMALARYMYZ

№1 Hilli ösümlik iýmit önümlerini öndürýäris
  • Önümleriň 100% göterimi Nutriscore ulgamy boýunça A we B ornuna eýeçilik edýärler – 2025-nji ýyla
  • Önümleriň 100% göterii islenilmeýän goşundylary öz içine almaýar — 2030-njy ýyla
  • Iň gowy taýýarlanyş usullarynyň we innowasiýaly tehnologiýalaryň saýasynda biziň önümlerimiziň ajaýyp tagamy bar
№2 Fleksitarianesleriň* dürli görnüşli zeryrlyklaryny berjaý edýän, ösümlik önümleriniň hataryny giňeldýäris
  • Her ýylyň girdejisiniň >15% göterimi täze önümleriň hasabyna
  • Girdejiniň 20% göterimi taýýar ösümlik tagamlarynyň hasabyna — 2030-njy ýyla
№3 Flekistarian iýmiltenme ulgamyny adamlaryň aglaba sany üçin özüne çekiji edýäris
  • Bonduelle kompaniýasynyň dünýädäki ähli bölümleri ýörite maksatnamalar arkaly ösümlik iýmitlenmäni öňe sürýärler — 2030-njy ýyla
  • Lui Bondýuel Gaznasynyň işine degişli bolan adamlaryň sanyny iki esse köpeltmäge çalyşýarys, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirmek boýunça 2030-njy ýyla
Fleksitariançylyk — bu has sagdyn we ekologiki taýdan arassa iýmitlenmegiň peýdasyna haýwan önümleriniň sarp edilişini peseltmegi öz içine alýan berhiz bolup durýar.

BONDUELLE TOPARYNYŇ NETIJELERI

TASLAMALAR

Hil gözegçiligi
Nutriscore gönükdirme
Nutriscore ulgamy, gök öünmleriň, miweleriň, kösüklileriň mukdary ýaly, iýmitlendirýän maddalaryň paýynyň ýokarlandyrylmagy üçin, önümiň düzüminde beloklaryň we kletçatkanyň has köp bolmagy hem-de şekeriň, duzyň, doýgun ýag turşulyklaryň peseldilmegi üçin çykyş edýär
Образование
Kransodaryň mekdeplerinde "Tagamlar barada jedel edilýär" taslamasyкрая
Taslamanyň maksady — çagalary gök önümleri iýmäge höweslendirme we olarda hakyky tagam bilermenleri ösdürmek. Gatnaşyjylar nutrisiolog we animator bilen bilelikde öwrendirler, ýumuşlary ýerine ýetirdiler we master-klassda özlerini ussat-aşpez hökmünde barladylar
Образование
Ussatlar üçin okuw
Maksatnamanyň çäklerinde Bonduelle kompaniýanyň bilermenleri, HoReCa pudagyndan hünärmenler bilen nutrisiologiýa we ösümlik iýmitlenme pudagynda öz bilimi bilen paýlaşýarlar
Образование
SFU (Sibir federal uniwersieteti) (Krasnoýarsk) Institut Paul Bocuse Gastronomiýa instituty bilen hyzmatdaşlyk
Restorançylyk pudagynyň hünärlerini saýlaýan talyplary, menýuny ösümlik iýmiti bilen giňeltmegi höweslendirýäris. https://gastronomyinstitute.ru/ saýtyna salgylanma Restorançylyk pudagynyň hünärlerini saýlaýan talyplary, menýuny ösümlik iýmiti bilen giňeltmegi höweslendirýäris. https://gastronomyinstitute.ru/ saýtyna salgylanma
Образование
"A-dan Z çenli sagdyn iýmitlenme" onlaýn sapaklary
Dogry iýmitlenmegi we sagdyn iýmit endiklerini döretmegi öwretmek boýunça çagalar we olaryň ene-atalary üçin Danone kompaniýasy we Internetsapak binýady bilen bilelikdäki taslama. Jikme-jik
Hil gözegçiligi
Rossiýada organiki önümleri ösdürmek üçin baýrak
"Täze organiki önüm" ugry boýunça ýeňiş». Bonduelle — Rossiýada organiki nohutjygyň we mekgejöweniň önümçiligini başladan ilkinji kompaniýa.
Biz bilen habarlaşyň

Ýene-de saýtda