PLANETA BARADA ALADA EDÝÄRIS

Tebigat — biziň iň gymmatly serişdämiz. Eger-de biz geljekde Ýeriň ähli eşretlerinden peýdalanyp bilmegimizi isleýän bolsak, biz oňa ýokary alada bilen garamaly, goramaly we ony saklamaly

BIZIŇ BORÇNAMALARYMYZ

№4 Dikeldilýän ekerançylygyň ulanylyşyny giňeldýäris we biodürlüligi saklaýarys
  • Daýhanlaryň 80% göterimi dikeldilýän ekerançylygyň tejribelerini ulanýarlar — 2030-njy ýyla
  • Ekiş meýdanlaryň 100% göteriminde tohum ýaýradyjylary goramak meýilnamasy ulanylýar — 2030-njy ýyla
№5 Döwürleýin ykdysadyýeti ösdürýäris
  • Biziň gaplamamyzyň 100% göterimi ikinji derejeli gatýadan işlenmäge we gaýtadan ulanylyşa ýaramlydyr — 2025-nji ýyla
  • Biziň gaplamamyzda, gazylyp alynýan çig maldan alynýan, ilkinji plastigiň 0% göteriminiň barlygy – 2030-njy ýyla
№6 Uglerod bitaraplyga hereket edýäris

Parnik gazlarynyň zyňyndylarynyň arassa nol derejesine ýetýäris — 2050-nji ýyla

  • 1 we 2 gurşama çygry boýunça parnik gazlarynyň zyňyndylarynyň ↓ 38% — 2035-nji ýyla (hakyky beýanda)
  • 3 gurşama çygry boýunça parnik gazlarynyň zyňyndylarynyň ↓ 30% — 2035-nji ýyla (depginlilik)

BONDUELLE TOPARYNYŇ NETIJELERI

TASLAMALAR

Oba hojalyk
Dikeldilýän ekerançylyk
Biziň toprak hakynda alada ýörelgelerimiz: ekin dolanyşygyny, çuň ýer ýumuşatmany, topargy gips bilen dökünlemäni, örtüji ekinleri ulanmak arkaly topragyň hasyllylygyny ýokarlandyrýarys; himiki dökünleriň we pestisidleriň ulanylmagyny peseldýäris we organiki ekerançylyga geçýäris
Oba hojalyk
Akylly ekerançylyk
Biz döwrebap maglumat tehnologiýalaryny, ekinleriň we tehnikanyň hemra gözegçiligini, takyk ekerançylygy, meteobeketleri we toprak ölçeýjilerini ulanýarys. Innowasiýalary ornaşdyrýarys, mysal üçin ösümlikleri zyýan beriji mör-möjeklerden goramak üçin feromon gapanlary
Oba hojalyk
Serişdeleriň rejeli peýdalanmak
Biz ýapy kranlaryny, ölçeýjileri, tygşytlaýjy enjamlary gurnamak bilen suwuň peýdalanylyşyna gözegçilik edýäris. Energiýanyň sarp edilişini peseldýäris — çig mal gelmeýän wagty enjamlar awtomatlaşdyrylan usulda garaşma tertibine geçýärler, ähli çyralar bolsa energiýa tygşytlaýan görnüşlilere çalşyrylan
Önümçilik
Ekologiki dolandyryş ulgamy
Biziň zawodlarymyzda ISO14001 standarty boýunça ekologiki dolandyryş ulgamy ornaşdyrylan. Onuň maksady — biziň hojalyk işlerimiziň ähli ugurlaryny dolandyrmak, daşky gurşawa ekologiki täsiriň derejesine gözegçilik etmek we azaltmak
Önümçilik
Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri
Biziň energetiki balansymyzda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini nädip ulanyp biljekdigimizi öwrenýäris. Timaşewskdäki zawodda zawodyň GGN-da (gözegçilik-goýberiş nokady) gün batareýalaryny ulanmak boýunça synag taslamasy başladyldy
Önümçilik
Ekologiki gaplama
Gaplamalaryň 90% göterimi üçin ikinji durmuş elýeterlidir. Biz gaplama materiallaryň mukdaryny azaldýarys: banka galaýysynyň we gaplama plýonkasynyň, şeýle hem daşama gaplamanyň — streýç-plýonkanyň we gofrokartonyň galyňlygyny azaldýarys. Biziň gaplamamyzda ikinji derejeli çig malyň paýynyň artdyrylmagynyň üstünde işleýäris
Biz bilen habarlaşyň

Ýene-de saýtda