Süýji mekgejöwen

850 ml
Hemme kişiniň çagalykdan ýatlaýan, hut şol ajaýyp tagam! Mekgejöwen, banka düşmezden öň, dykgatly saýlanýar, mellekden ýygymdan gaplama çenli amal bary-ýogy 4 sagatda geçýär, şol sebäpden, saýlama, ýakymly we köpugurly däneler hemişe siziň stoluňyzda. Bonduelle-den ýakymly we köpugurly mekgejöwen bilen klassiki, däp bolan tagamlary dörediň.

Düzümi

  • dänede süýji mekgejöwen,
  • agyz suwy,
  • şeker,
  • duz

Saklanyş şertleri

0 °С-dan +25 °С çenli temperaturada we 75% göterimden ýokary bolmadyk howanyň hakyky çyglylygynda saklamaly. Gap açylandan soňra önümi (4 ± 2) °С temperaturada we 75% göterimden ýokary bolmadyk howanyň hakyky çyglylygynda 24 sagatdan köp bolmadyk möhlettde saklamaly, açyk tüneke gapda saklanmagy maslahat berilmeýär.

100 G ENERGETIKI GYMMATLYGY

2.6 gBeloklar
1 gÝaglar
15.2 gUglewodlar
80 Kkal

ŞU TOPARYŇ BEÝLEKI ÖNÜMLERI

Ýene-de saýtda