Ak gyzyl

425 ml
Öz suwunda gyzyl noýba — işdäaçar, çorba we beýleki gowy görülýän tagamlar üçin iň gowy ingrediýent. Bonduelle tehnologiýalary esasynda taýýarlanan noýba, has seçelenip duran tekstura eýedir, witaminlere, ösümlik beloga we kletçatka baýdyr, süýji burçuň we sarymsagyň ýeňil hoşboý ysy bolsa sazlaşykly onuň tagamynyň üstüni ýetirýär. Gyzyl hakyky noýba, siziň aşhanada geçiren wagtyňyzy tygşytlaýar, sebäbi ony suwa basdyrmaga we gaýnatmaga zerurlyk ýok.

Düzümi

  • Gyzyl noýba,
  • suw, 
  • şeker, 
  • duz,
  • sirke,
  • süýji gyzyl burç, 
  • sarymsak, 
  • ak burç

Saklanyş şertleri

0 °С-dan +25 °С çenli temperaturada we 75% göterimden ýokary bolmadyk howanyň hakyky çyglylygynda saklamaly. Gap açylandan soňra önümi 4 °С + 2 °С temperaturada 48 sagatdan köp bolmadyk möhlettde saklamaly, açyk tüneke gapda saklanmagy maslahat berilmeýär

100 G ENERGETIKI GYMMATLYGY

5.3 gBeloklar
0.2 gÝaglar
16 gUglewodlar
87 Kkal

ŞU TOPARYŇ BEÝLEKI ÖNÜMLERI

Ýene-de saýtda