Ak noýba

425 ml
Öz suwunda ak noýba — gyzgyn tagamlary taýýarlamak üçin köpugurly düzüji, şeýle hem ertirlik üçin iň gowy goşundy. Ondan humus taýýarlap bolýar, gyzgyn tagamlara goşup bolýar ýa-da onuň esasynda çorba edip bolýar. Bonduelle tehnologiýalary esasynda taýýarlanan noýba, has seçelenip duran tekstura eýedir, witaminlere, ösümlik beloga we kletçatka baýdyr, süýji burçuň we sarymsagyň ýeňil hoşboý ysy bolsa sazlaşykly onuň tagamynyň üstüni ýetirýär. Ak hakyky noýba, siziň aşhanada geçiren wagtyňyzy tygşytlaýar, sebäbi ony suwa basdyrmaga we gaýnatmaga zerurlyk ýok.

Düzümi

  • ak noýba,
  • ýiti tagamly suwly goşundy,
  • agyz suwy,
  • şeker,
  • duz,
  • sirke,
  • guradylan üwelen paprika,
  • guradylan üwelen sarymsak,
  • üwelen ak burç,
  • dykyzlandyjy: kalsiý hloridi

Saklanyş şertleri

0 °С-dan +25 °С çenli temperaturada we 75% göterimden ýokary bolmadyk howanyň hakyky çyglylygynda saklamaly.

100 G ENERGETIKI GYMMATLYGY

4.7 gBeloklar
0.8 gÝaglar
14.3 gUglewodlar
83 Kkal

ŞU TOPARYŇ BEÝLEKI ÖNÜMLERI

Ýene-de saýtda