Şäniksiz zeýtunlar

314 ml
Güneşli Ispaniýada ýetişdirilen we ýygnalan, şäniksiz zeýtunlar, baýramçylyk stoluň ajaýyp üstüni ýetirerler! Olaryň diňe täsirli we ýakymly tagamy bolman, eýsem olar Omega 3 we 6 ýagly turşulyklary bilen hem doludyrlar. Biz hile dykgatly gözegçilik edýäris — diňe ölçegi boýunça dykgatly saýlanan, deňeçerlenen tagamly bişen miweler bankanyň içine düşýärler. Şäniksiz zeýtunlar baýramçylyk stoluň ajaýyp üstüni ýetirerler we dürlileşdirerler. Ýakynlaryňyz Bonduelle-den süýji garbanma bilen begendiriň!

Düzümi

  • agyz suwy,
  • şäniksiz zeýtunlar,
  • duz,
  • boýagyň berkidijisi: demiriň glýukonady

Saklanyş şertleri

0 °С-dan +25 °С çenli temperaturada we 75% göterimden ýokary bolmadyk howanyň hakyky çyglylygynda saklamaly.

100 G ENERGETIKI GYMMATLYGY

0.5 gBeloklar
13 gÝaglar
0 gUglewodlar
125 Kkal

ŞU TOPARYŇ BEÝLEKI ÖNÜMLERI

Ýene-de saýtda