Kädiden we ysmanakdan krem çorba

/ 5
95 Kkal / 100 g
30 min
Kädiden we ysmanakdan krem çorba

Goşundylar

4 porsy
Doňdurylan ysmanak350 g.
Ter käşir200 g.
Batternat kädisi200 g.
Şalot-sogany2 düýp
Sarymsak2 diş
Gök önümli çorba suwy750 ml.
Gara çörük4 döwüm
Zeýtun ýagy3 nahar çemçe
Tagam boýunça duz
Tagam boýunça burç
Tagam boýunça ak burç

Taýýarlyk

1. Käşiri, bir düýp sogany, bir diş sarymsagy we kädini orta dörtburç görnüşinde kesiň. Pitide, zeýtun ýagynda ähli gök önümleri, garyşdyryp 6-8 minut gowuryň.
2. Çorba suwunyň ýarysyny guýuň. Gapagy ýapyp, 25 minutlap orta otda gaýnadyň. Blender bilen ýaýyň we tagam boýunça duzlaň.
3. Şol bir hereketleri ysmanak we galan gök önümler bilen amala aşyryň.
4. Çöregi kiçi pürslere kesiň, duzlaň we duhowkada guradyň. Tabagyň bir tarapyndan ysmanakly çorbany guýuň, şol bir wagtda beýleki tarapyndan — kädili çorbany guýuň. Arasyndan zeýtun ýagynyň "çyzygyny" guýuň. Guradylan çörek bilen äberiň.
Guradylan çöregi, yzygiderli garyşdyryp, gowy gyzdyrylan saçda gowuryp bolýar.

Reseptine baha beriň

1
2
3
4
5

Bu kategoriýadaky beýleki reseptler

Ýene-de saýtda