Pomidorly brokkolidan çorba

/ 5
95 Kkal / 100 g
40 min
Pomidorly brokkolidan çorba

Goşundylar

4 porsy
Saýlama brokkoli kelemi gabyň 1/2
Zeýtun ýagy2 nahar çemçe
Düýp sogan2 sany
Tagam boýunça duz
Pomidorlar3 sany
Ýeralma3 sany
Ter käşir1 sany
ukrop
Tagam boýunça burç

Taýýarlyk

1. Sogany kesiň we altyn reňke çenli zeýtun ýagynda gowuryň. Sogany inçe halka görnüşinde, käşiri bolsa - saman görnüşinde kesiň. Gök önümleri saçda ýagyň az mukdaryna çalaja gowuryň. Gaýnap duran suwa dörtburç görnüşinde kesilen ýeralmany goýuň, 5-7 minut gaýnadyň. Pomidorlaryň gabygyny azajyk kesiň we üstün gaýnag suw guýuň, arassalaň we dörtburç görnüşinde kesiň. Käşir we sogan bilen bilelikde bişirmäniň tamamlanmagyna birnäçe minut galanda çorbaly pitä atyň. Tagam boýunça duzlaň, burçlaň.
2. Gaýnap duran suwa dörtburç görnüşinde kesilen ýeralmany atyň. Ýeralma bişjek bolup duran wagty, brokkoli we gowurylan sogan goşuň, 5-7 minut gaýnadyň.
3. Pomidorlaryň gabygyny kesip, üstünden gaýnag suw guýuň, arassalaň we dörtburç görnüşinde kesiň. Käşir bilen bilelikde bişirmäniň tamamlanmagyna birnäçe minut galanda çorbaly pitä atyň. Tagam boýunça duzlaň, burçlaň.
4. Ownuk dogralan ukrop bilen sepip, stola äberiň.
Pomidorlaryň gabygyny aňsat aýyrmak üçin, olary mikrotolkun peje ýokary kuwwatlykda 25 sekundlyk goýup bolýar. Ýarym minut dursun - we gabygyny aýyryň.

Reseptine baha beriň

1
2
3
4
5

Bu kategoriýadaky beýleki reseptler

Ýene-de saýtda