Etli we noýbaly tortillýa

/ 5
233 Kkal / 100 g
30 min
Etli we noýbaly tortillýa

Goşundylar

8 porsy
"Çili" tomat sousynda gyzyl noýba2 banka
Üwelen et600 g.
Düýp sogan2 sany
Gaýmak 20%100 g.
Laýmyň suwy2 nahar çemçe
Üwelen zira (kumin)1 çaý çemçe
Meksikan tortillýasy8 sany
Sarymsak2 diş
Ýaşyl sogan3 ýaprak
Ösümlik ýagy4 nahar çemçe
Tagam boýunça duz
Üwelen paprika çaý çemçesiniň 1/2

Taýýarlyk

1. Sogany we sarymsagy arassalaň, maýdalaň. Çuň saçda 2 nahar çemçesi ýagy gyzdyryň, sogany we sarymsagy 3 minutlap gowuryň. Üwelen eti goşuň we agaç çemçe bilen yzygiderli garyşdyryp we ezip 7 minutlap bişiriň.
2. Duz, kumin, paprika we laýmyň suwyny goşuň. Gowy edip garyşdyryň. Otdan düşüriň we uly jama geçiriň.
3. Aýratyn saçda galan ýagy gyzdyryň, sous bilen noýbany goşuň. Orta otda aram-aram garyşdyryp, 3 minutlap bişiriň.
4. Taýýarlanan üwelen etli jama noýbany goýuň we gowy edip garyşdyryň. Duzyny barlaň we zerur bolsa duzlaň.
5. Ýaşyl sogany ýuwuň, guradyň we inçe halka görnüşinde kesiň. Tortillýalary gury gyzdyrylan saçda, her tarapyny 30 sekuntlap gowuryň. Olary bir tarapyna gaýmak çalyp sogan halkalaryny sepişdiriň.
6. Taýýarlanan etli doldurmany çörejigiň üstüne goýuň we rulet ýa-da bukja görnüşinde epläň. Sous hökmünde gaýmak ýa-da hakyky gatyk bilen garbanma hökmünde äberiň.
Doldurmanyň has ýakymly bolmagy üçin, üwemek üçin ýagly et alyň. Et gowurylandan soňra ýag onuň gurylygynyň öňüni alar.

Reseptine baha beriň

1
2
3
4
5

Bu kategoriýadaky beýleki reseptler

Ýene-de saýtda