Kataifi hamyryndan kömelekli we pisseli garbanma

/ 5
212 Kkal / 100 g
30 min
Kataifi hamyryndan kömelekli we pisseli garbanma

Goşundylar

8 porsy
Kesilen şampinýonlar1 banka
Grek gatygy200 g.
Gyrgyçdan geçirilen parmezan100 g.
Gaýmak80 g.
Pisseler50 g.
Poreý sogany2 baldak
Kataifi hamyry300 g.
Zeýtun ýagy3 nahar çemçe
Guradylan oregano1 çümmük
Tagam boýunça duz
Tagam boýunça burç
kinza1 desse

Taýýarlyk

1. Poreý soganyny altyn reňke çenli zeýtun ýagda gowuryň, soňra şampinýonlary goşuň we ýene 7-8 minut gowuryň, gaýmak guýuň, oregano sepiň, duzlaň, garyşdyryň we gaýnaýança garaşyň. 2-3 minut buglaň. Otdan düşüriň, parmezan goşuň, garyşdyryň.
2. Kataifi hamyryny silikon halyça kagyzyň üstüne gyraly kiçi höwürtge görnüşinde goýuşdyryň. Çemçe bilen ortasyna doldurmany goýuň, owradylan pisseleri sepiň, zeýtun ýagy bilen çalyň we altyn reňke çenli 200 °С temperaturada bişiriň.
3. Sous: kinzany maýda dograň, gatyk bilen garyň, azajyk duzlaň, burç sepiň, garyşdyryň. Sous gabyna goýuň.
4. Bişirmäni gyzgyn görnüşde sous bilen äberiň.
Kataifi hamyryny gaplamasynyň içinde doňdan çözmeli we bişirilende öl salfetkanyň aşagynda saklamaly, sebäbi ol örän çalt guraýar. Adatça ondan süýji desertler taýýarlanýar, ýöne süýji bolmadyl doldurmalar bilen hem ol örän süýjidir.

Reseptine baha beriň

1
2
3
4
5

Bu kategoriýadaky beýleki reseptler

Ýene-de saýtda