Leçoly üwelen et bilen doldurylan peýnir sepilen bişirilen badamjanlar

/ 5
242 Kkal / 100 g
45 min
Leçoly üwelen et bilen doldurylan peýnir sepilen bişirilen badamjanlar

Goşundylar

3 porsy
Kesilen şampinýonlar1 banka
Leýo1 banka
Mosarella peýniri120 g.
Badamjan3 sany
Üwelen et (goýun eti ýa-da sygyr eti)300 g.
Tagam boýunça duz
Reýhan4 şaha
Zeýtun ýagy3 nahar çemçe

Taýýarlyk

1. Duhowkany deslapdan 200°C çenli gyzdyryň.
2. Badamjanlary ikä kesiň. Duhowkada 20 minuda çenli bişiriň. Olaryň içi azajyk ýumşan wagty, duhowkadan çykaryň we sowamaga goýuň.
3. Badamjanlaryň ortasyny aýyryň, ownuk dograň.
4. Üwelen eti zeýtun ýagynda gowuryň, dogralan badamjanlary we leçony goşuň. Suwuklyk çykýança çenli buglaň, tagam boýunça duzlaň. Garyndyny badamjanlara goşuň we üstüni gyrylan peýnir bilen sepeleşdiriň.
5. Giriliň aşagyna duhowkanyň içine 5 minutlyk goýuň, peýnir gyzarýança çenli. Çykaryň we reýhanyň şahajyklary bilen bezäp, äberiň.
Peýnir deň derejede ýaýramagy üçin, badamjanlary gyzgynlygyň orta derejesinde duhowka goýuň.

Reseptine baha beriň

1
2
3
4
5

Bu kategoriýadaky beýleki reseptler

Ýene-de saýtda